این کتب قطور  بسیار به کسانی دوست دارند با زندگی بزرگان موسیقی و البته ساز  پیانو آشنا شوند و طالب دانستن اطلاعاتی از دوره های موسیقی در جهان و حال و هوای نویسندگان هر دوره هستند من این کتاب را به آن ها پیشنهاد میکنم              و البته بعضی از مطالب این وبلاگ از رو همین کتاب نگارش شده