آنروزها 1(همنوازی پیانو و ویالون فرید فرجاد)واقعا زیباست

آنروزها 2(همنوازی پیانو و ویالون فرید فرجاد)واقعا زیباست

آنروزها 3(همنوازی پیانو و ویالون فرید فرجاد)واقعا زیباست

منبع :http://asheghane.blogspot.com